ถ้าว่าตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว

ถ้าว่าตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว ต้องถือเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ต้ดสิน
จิตใจประชาธิปไตยก็อยู่ตรงที่เคารพมติของเสียงข้างมาก เป็นสำคัญ
เรื่องของเสียงข้างมากนี้จะต้องปีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ครบ คำถามก็คือ เป็นเสียงข้างมากของกลุ่มคนที่มีวิจารณญาณสมเหตุ สมผลหรือไม่ กลุ่มคนนั้นปีอำนาจพิเศษครอบงำหรือเปล่า
ถ้าเป็นที่ประชุมของกลุ่มคนที่ไม่เอาการเอางาน มาประชุมเพื่อ ที่จะเพิ่มยอดการขาย ลดค่าใช้จ่ายของบริษ้ท เพื่อทำงานให้หนักขึ้น มติที่ประชุมก็ไม่อาจสนองเป้าหมายบริษัทไต้
ถ้าที่ประชุมนั้นไต้รับข้อมูลแต่เพียงต้านเดียว มติของที่ประชุม ย่อมโน้มเอียงไปในทางที่เอี๋อประโยชน์ต่อผูให้ข้อมูลนั้น จักรยานล้อโต
ถ้าที่ประชุมไต้รับบัญชา จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม จากผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบธรรม มติข้างมากนั้นก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปไม่
เสียงข้างมาก จึงถือเป็นเกณฑ์ความถูกต้องทุกครั้งไปไม่ไต้ สิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานี้ เข้ามามีบทบาทต้วย
ความจริงอย่างหนึ่งก็คือ ทุกคนมีระดับความรับรู้และความ เข้าใจที่ต่างกน ตรงนี้เองครับที่ทำให้ความคิดที่*เฉียบแหลมปรากฏ จักรยาน
ออกมา บางทีเสียงเสียงเดียวที่เอ่ยขึ้นมาในที่ประชุมอย่างเ1เยมไปต้วย
“ผมทำของผมอย่างนี้ ผมไม่ได้ทำใหใครเดือดร้อน ผมไฝ ยุ่งเกี่ยวกับใครใครอย่ามายุ่งกับผม”
นี่คือคำพูดของคนประเภทหนึ่งครับที่คิดว่าทำงานของตนเอง ให้เสร็จโดยไม่ต้องเกี่ยวพันกับใครเลย
ความจริงก็คือเป็นไปไม่ไต้
จะเป็นไปไต้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นอยู่ปาอยู่เขา ขุดมันชุดกลอย กินเองคนเดียว โดยไม่ต้องติดต่อกับผู้อื่น
ความคิดและการกระทำของคนคนหนึ่งในองค์การย่อมก่อผล สะเทือนที่แน่นอนต่อคนอื่น ๆในองค์การนั้น ๆ
ผู้จัดการฝ่ายการเงินที่หน้าบูดตอนจ่ายเงินเดือน ย่อมทำให้ บรรยากาศของวนสิ้นเดือนไม่สดใส
พนักงานจัดซื้อที่ไม่สนใจหาแหล่งซื้อของที่อื่น ๆ ย่อมทำให้ บริษัทเสียโอกาสที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป จักรยาน fat bike
พนักงานบริการที่ไม่ยอมทำอะไรเกินหน้าที่แม้เพียงเล็กน้อย ให้ลูกค้าพึงพอใจ ย่อมทำให้เสียลูกค้าโดยไม่จำเป็น
นักการภารโรงที่ไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบญชา ทำให้การ ทำหน้าที่บกพร่องไต้
ไม่ว่าตำแหน่งจะเล็กใหญ่แค่ไหน
เมื่อไต้ลงมือทำเป็นตัวงานขึ้นมาแล้ว ย่อมเกิดผลต่อบุคคลอื่น

จักรยาน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s